unchanging || ORANGE★JAM

daydreamingunchanging
không biến chuyển
Album: daydreaming
Circle: ORANGE★JAM
Arrangement: LEVIATH
Lyrics: Renko
Vocal: Renko
Original title: デザイアドライブ
(Desire Drive [Stage 4 Theme])
Source: 東方神霊廟 ~ Ten Desires
(Touhou Shinreibyou ~ Ten Desires)
Event: Comiket 90

This song is catchy. I haven’t listened much to ORANGE★JAM. They are very talented. In the next few days, this album – “daydreaming”, I will upload the last 3 tracks.


An untold story. There’s something brewing.
Not knowing what comes next drives me crazy.
I need to know how suddenly it’s come to be this way.
What was it that you wanted to say?

Một câu chuyện chưa được kể. Có điều gì đó sắp được tiết lộ
Không biết chuyện gì sẽ xảy đến khiến ta nao núng
Ta cần phải biết chuyện này đã đột ngột diễn ra như thế nào
Người đã muốn nói điều gì sao?

 

Time and time again, never making sense…
Haven’t learned my lesson. Keep avoiding
Every hanging gaze coming my way
My heart starts to race when I see your face.

Thời gian cứ trôi qua, không bao giờ hiểu gì cả…
Ta chưa rút ra được bài học nào. Ta cứ mãi né tránh
Mỗi khi ánh nhìn hờ hững đến gần
Con tim ta bắt đầu loạn nhịp khi ta thấy gương mặt người.

 

Making a connection, finding my direction.
Falling through the veil of like and love…
But if I give into this, it might be easier to find my way.

Tạo ra sự hàn gắn, tìm kiếm một lối đi
Mắc vào tấm lưới của thích và yêu
Nhưng nếu như từ bỏ, ta có thể dễ dàng tìm thấy con đường của mình hơn.

 

An untold story, with secrets lingering.
If I could peel the layers, what would find me?
Instead of living in the fear of never knowing.
It lifts my spirits up into the sky.

Một câu chuyện chưa được kể, với những bí mật vây quanh nó.
Nếu như ta có thể lột bỏ lớp vỏ đó, người sẽ tìm thấy gì ở ta?
Thay vì sống trong nỗi sợ rằng mình sẽ không bao giờ biết
Nó nhấc bổng linh hồn ta lên tận trời xanh

 

Goes without saying, neither one the same.
Moving, yet unchanging. Always wandering.
Without misunderstanding someone’s true intention,
How do we realize what’s not there?

Rời đi mà chẳng nói lời nào. Không ai như nhau cả.
Chuyển động nhưng chưa bất biến. Cứ mãi thơ thẩn.
Không hiểu lầm ý đồ thật sự của một người
Bằng cách nào ta biết được không có gì ngay trước mắt?

 

Finding a relation, maybe correlation.
I have found myself and I can’t think to
Imagine a life where we define the silhouette of this storyline.

Tìm kiếm sự liên kết, có thể là sự tương quan
Ta đã tìm thấy mình và không thể nào nghĩ đến
Hay mường tượng ra sự sống, nơi mà ta xác định cái bóng đen đứng sau câu chuyện này.

 

Goes without saying, neither one the same.
Moving, yet unchanging. Always wandering.
Without misunderstanding someone’s true intention,
How do we realize what’s not there?

Rời đi mà chẳng nói lời nào. Không ai như nhau cả.
Chuyển động nhưng chưa bất biến. Cứ mãi thơ thẩn.
Không hiểu lầm ý đồ thật sự của một người
Bằng cách nào ta biết được không có gì ngay trước mắt?

 

Finding a relation, maybe correlation.
I have found myself and I can’t think to
Imagine a life where we define the silhouette of this storyline.

Tìm kiếm sự liên kết, có thể là sự tương quan
Ta đã tìm thấy mình và không thể nào nghĩ đến
Hay mường tượng ra sự sống, nơi mà ta xác định cái bóng đen đứng sau câu chuyện này.

 

Time and time again, never making sense…
Haven’t learned my lesson. Keep avoiding
Every hanging gaze coming my way
My heart starts to race when I see your face.

Thời gian cứ trôi qua, không bao giờ hiểu gì cả…
Ta chưa rút ra được bài học nào. Ta cứ mãi né tránh
Mỗi khi ánh nhìn hờ hững đến gần
Con tim ta bắt đầu loạn nhịp khi ta thấy gương mặt người.

 

Making a connection, finding my direction.
Falling through the veil of like and love…
But if I give into this, it might be easier to find my way.

Tạo ra sự hàn gắn, tìm kiếm một lối đi
Mắc vào tấm lưới của thích và yêu
Nhưng nếu như từ bỏ, ta có thể dễ dàng tìm thấy con đường của mình hơn.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.