Changing || FELT

Changing
Thay đổi
Album: Last Wink
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne
Original title: 感情の摩天楼 ~ Cosmic Mind
(Emotional Skyscraper ~ Cosmic Mind [Byakuren Hijiri’s Theme])
Source: 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
(Touhou Seirensen ~ Undefined Fantastic Object)
Event: Comiket 97

It just feels so nostalgic, somehow.


I can hear, I can hear, I can hear you.
Can we close, can we close, can we close this so-called distance?
How do I know you’re near when you sometimes disappear?
I’m falling apart, I can’t sense your heart, and nothing is clear.

Ta có thể nghe thấy. Ta có thể nghe thấy. Ta có thể nghe thấy người.
Chúng ta có đến được gần, đến được gần, gần hơn với khoảng cách này không?
Làm thế nào ta biết con ở bên khi đôi lúc người thường hay biến mất?
Ta đang vụn vỡ, ta không nghe thấy trái tim người. Không có gì là rõ ràng cả.

 

So long to the past and the winter air.
I’m no longer caught in the darkness.
It has cleared away and now I see you there.

Ta đã từ giã quá khứ và không khí lạnh của mùa đông
Ta không còn đứng trong bóng tối nữa
Chúng đã tan đi và ta thấy con ở đó

 

Somewhere out there, the beginning,
Everything may not make sense at first until we try.
Give this a chance so that once more
I can cherish you until the end of time.

Một nơi nào đó ngoài kia, một sự khởi đầu
Mọi thứ có thể không có lí từ lúc đầu cho đến khi chúng ta thử sức
Hãy tạo cơ hội để một lần nữa
Ta có thể yêu thương người đến tận cùng thời gian

 

I am changing each and every day,
But remaining is the warmth you gave.

Mỗi ngay ta thay đổi một chút
Nhưng thứ duy nhất bất biến là hơi ấm người trao

Can you hear, can you hear, can you hear me?
Let yourself, let yourself, let yourself control the distance.
Do you feel when I’m near when you sometimes disappear?
You’re falling apart and closing your heart, when I am right here.

Ta có thể nghe thấy. Ta có thể nghe thấy. Ta có thể nghe thấy người.
Hãy để bản thân mình, để bản thân mình, để bản thân mình làm chủ khooảng cách
Người có thể thấy được khi ta đến bên và đôi lúc người biến mất không?
Người đang vụn vỡ mà đóng trái tim khi ta đang ở gần bên

 

So long to the past and the winter air.
You’re no longer caught in the darkness.
It will clear away and you’ll see again.

Ta đã từ giã quá khứ và không khí lạnh của mùa đông
Người không còn đứng trong bóng tối nữa
Chúng sẽ tan đi và người sẽ thấy lại thôi

 

So long to the past and the winter air.
I’m no longer caught in the darkness.
It has cleared away and now I see you there.

Ta đã từ giã quá khứ và không khí lạnh của mùa đông
Ta không còn đứng trong bóng tối nữa
Chúng đã tan đi và ta thấy người ở đó

 

Somewhere out there, you are fading.
Everything may not make sense at first until you try.
Give it a chance so that once more.
You’ll no longer be alone to hurt this time.

Một nơi nào đó ngoài kia, người đang tan biến
Mọi thứ có thể không có lí từ lúc đầu cho đến khi chúng ta thử sức
Hãy tạo cơ hội để một lần nữa
Lần này, người sẽ không còn bị tổn thương nữa.

 

I am changing each and every day,
But remaining is the warmth you gave.

Mỗi ngay ta thay đổi một chút
Nhưng thứ duy nhất bất biến là hơi ấm người trao

 

You are changing each and every day,
But remaining is the warmth you saved.

Mỗi ngay ta thay đổi một chút
Nhưng thứ duy nhất bất biến là hơi ấm người gìn giữ

 

So long to the past and the winter air.
You’re no longer caught in the darkness.
It will clear away and you’ll see again.

Ta đã từ giã quá khứ và không khí lạnh của mùa đông
Người không còn đứng trong bóng tối nữa
Chúng sẽ tan đi và người sẽ thấy lại thôi

 

So long to the past and the winter air.
I’m no longer caught in the darkness.
It has cleared away and now I see you there.

Ta đã từ giã quá khứ và không khí lạnh của mùa đông
Ta không còn đứng trong bóng tối nữa
Chúng đã tan đi và ta thấy người ở đó

 

Somewhere out there, the beginning,
Everything may not make sense at first until we try.
Give this a chance so that once more
I can cherish you until the end of time.

Một nơi nào đó ngoài kia, một sự khởi đầu
Mọi thứ có thể không có lí từ lúc đầu cho đến khi chúng ta thử sức
Hãy tạo cơ hội để một lần nữa
Ta có thể yêu thương người đến tận cùng thời gian

 

I am changing each and every day,
But remaining is the warmth you gave.

Mỗi ngay ta thay đổi một chút
Nhưng thứ duy nhất bất biến là hơi ấm người trao

 

You are changing each and every day,
But remaining is the warmth you saved.

Mỗi ngay ta thay đổi một chút
Nhưng thứ duy nhất bất biến là hơi ấm người gìn giữ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.