CREATED WORLD || 発熱巫女〜ず

CREATED WORLD
THẾ GIỚI KIẾN TẠO
Album: CREATED WORLD
Circle: 発熱巫女〜ず (Hatsunetsumiko’s)
Arrangement: Tim Vegas
Lyrics: LAURA APRIL
Vocal: Chen-U
Original title: 偶像に世界を委ねて 〜 Idoratrize World
(Entrust the World to Idols ~ Idolatrize World [Keiki Haniyasushin’s Theme])
Source: 東方鬼形獣 ~ Wily Beast and Weakest Creature
(Touhou Oni-Shaped Beast ~ Wily Beast and Weakest Creature)
Event: Comiket 97

First Touhou 17 post on my blog!


I created a world where you’ll never have to see
That reality can break your heart easily
All that you wanna feel is what you’ll feel
What you want to believe is what you believe

Ta đã tạo ra thế giới mà ngươi sẽ không cần thấy
Một thực tại sẽ dễ dàng phá huỷ trái tim ngươi
Ngươi chỉ cần cảm nhận những thứ phải cảm nhận thôi
Những thứ ngươi muốn tin sẽ là niềm tin của ngươi

 

Have you lived in a world where everything’s actually
Right there in front of you, can really be seen?
You can’t let go because you think it’s real
And you can’t understand there’s nothing here

Ngươi đã sống trong thế giới mà mọi thứ
Luôn hiển nhiên ở trước mắt mình chưa?
Ngươi không thể buông bỏ nó vì nghĩ rằng đó là thật
Và ngươi không ngộ ra được không có gì ở đây cả

 

It’s not reality Just what you want to see
Do you think what you see is true?
In a world I made up for you
Do you want to know what is true?
There’s no going back once you’re out the door
Take a step in a world you never know

Đây không phải là hiện thực. Chỉ là những gì ngươi muốn thấy mà thôi
Ngươi có nghĩ những gì mình thấy là thật không?
Trong thế giới mà ta tạo cho ngươi
Khi đã ra khỏi cửa thì không có đường về đâu
Hãy bước chân vào thế giới mà ngươi chưa bao giờ biết

 

Get ready to be lost
Get ready to lose faith
Get ready for reality
Ready for reality
Can you get up on your two feet
Up and up again
Every time you fall down?

Chuẩn bị tinh thần để bị lạc đi
Chuẩn bị tinh thần để đánh mất niềm tin đi
Chuẩn bị tinh thần cho hiện thực đi
Sẵn sàng với hiện thực
Ngươi có thể đứng bằng hai chân mình
Đứng dậy nhiều lần
Sau mỗi lần vấp ngã không?

 

Every time you fall
And you fall

Mỗi lần ngươi vấp ngã
Mỗi lần như thế…

 

Have you lived in a world where everything’s actually
Right there in front of you, can really be seen?
All that you wanna feel is what you’ll feel
What you want to believe is what you believe

Ngươi đã sống trong thế giới mà mọi thứ
Luôn hiển nhiên ở trước mắt mình chưa?
Ngươi chỉ cần cảm nhận những thứ phải cảm nhận thôi
Những thứ ngươi muốn tin sẽ là niềm tin của ngươi

 

It’s not reality Just what you want to see
Do you think what you see is true?
In a world I made up for you
Do you want to know what is true?
There’s no going back once you’re out the door
Take a step in a world you never know

Đây không phải là hiện thực. Chỉ là những gì ngươi muốn thấy mà thôi
Ngươi có nghĩ những gì mình thấy là thật không?
Trong thế giới mà ta tạo cho ngươi
Khi đã ra khỏi cửa thì không có đường về đâu
Hãy bước chân vào thế giới mà ngươi chưa bao giờ biết

 

Get ready to be lost
Get ready to lose faith
Get ready for reality
Ready for reality
Can you get up on your two feet
Up and up again
Every time you fall down?

Chuẩn bị tinh thần để bị lạc đi
Chuẩn bị tinh thần để đánh mất niềm tin đi
Chuẩn bị tinh thần cho hiện thực đi
Sẵn sàng với hiện thực
Ngươi có thể đứng bằng hai chân mình
Đứng dậy nhiều lần
Sau mỗi lần vấp ngã không?

 

Every time you fall
And you fall
And you’re going on
Going on
Every time you fall
And you fall

Mỗi lần ngươi vấp ngã
Mỗi lần như thế…
Và ngươi tiếp tục
Cứ tiếp tục
Mỗi lần ngươi vấp ngã
Mỗi lần như thế…

 

It’s not reality Just what you want to see
Do you think what you see is true?
In a world I made up for you
Do you want to know what is true?
There’s no going back once you’re out the door
Take a step in a world you never know

Đây không phải là hiện thực. Chỉ là những gì ngươi muốn thấy mà thôi
Ngươi có nghĩ những gì mình thấy là thật không?
Trong thế giới mà ta tạo cho ngươi
Khi đã ra khỏi cửa thì không có đường về đâu
Hãy bước chân vào thế giới mà ngươi chưa bao giờ biết

 

Get ready to be lost
Get ready to lose faith
Get ready for reality
Ready for reality
Can you get up on your two feet
Up and up again
Every time you fall down?

Chuẩn bị tinh thần để bị lạc đi
Chuẩn bị tinh thần để đánh mất niềm tin đi
Chuẩn bị tinh thần cho hiện thực đi
Sẵn sàng với hiện thực
Ngươi có thể đứng bằng hai chân mình
Đứng dậy nhiều lần
Sau mỗi lần vấp ngã không?

 

So alone
You take a long deep breath
Taking your own life back
You take control and rule your world
Take control and rule your world
And you’re taking another step
Into the real world
Far away from this place

Một mình ngươi
Hít vào một hơi thật lâu
Tự đoạt lấy lại sinh mạng của mình
Ngươi toàn quyền làm chủ thế giới của mình
Toàn quyền làm chủ thế giới của mình
Và ngươi bước thêm một bước
Vào thế giới thực
Xa khỏi nơi này

 

And you’re going on
Going on

Và ngươi rời đi
Cứ thế rời đi

 

There is no going back

Không có đường về đâu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.