Unknown Road || FELT

Unknown Road
Con đường vô định 
Album: Flying Fantastica
Circle: FELT
Arrangement: Maurits”禅”Cornelis (Maurits”ZEN”Cornelis)
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne
Chorus: Vivienne & W.Nova
Original title: ピュアヒューリーズ ~ 心の在処
(Pure Furies ~ Whereabouts of the Heart [Junko’s Theme])
Source: 東方紺珠伝 ~ Legacy of Lunatic Kingdom
(Touhou Kanjuden ~ Legacy of Lunatic Kingdom)
Event: Comiket 93

The stanzas are temporarily divided. They might be corrected in the future.

I love the soft intro of the song. I’m unsure if I lilke Vivienne in it or not. I’ve seen her better English singing in other songs. But, it’s nice to see W.Nova in a while.


Finding in myself something dormant
It slumbers in peace and sighs.
Slowly, it begins to start stirring,
Awakening from inside.

Đi tìm một thứ im ắng trong bản thân.
Nó yên giấc và buông tiếng thở dài.
Thật chậm rãi, mọi thứ bắt đầu khuấy động,
Tỉnh giấc từ bên sâu bên trong.

 

Looking ever forward to what may lie ahead
It’s hard to find a reason not to satisfy my need to find
Adventure every way in which things may come to pass.
Searching on far and wide, until I touch the sky.

Tôi luôn ngóng trông về thứ sẽ trải rộng trước mắt.
Thật khó để mà tìm ra lí do không thỏa mãn sự tìm kiếm này.
Cuộc hành trình muôn phương rồi cũng sẽ gặp phải vài thứ thôi.
Tìm kiếm chốn cao xa, đến khi chạm tay vào bầu trời.

 

It may be said there’s no reason to try
And such dreams are just meant for the passing of time.
But if we just find ourselves and believe
Does it even matter what the other one thinks?

Có thể nói rằng chẳng có lí do gì để mà cố gắng.
Và những giấc mơ như thế chỉ là phí thời gian thôi.
Nhưng nếu chúng ta chỉ cần tìm bản thân và tin tưởng.
Thì điều người khác nghĩ còn gì quan trọng đâu chứ?

 

When we’re surrounded by the darkness,
The weight upon our shoulders,
It closes in abruptly.
It’s hard to stand back up again.
But if we just remember
The light we keep inside us,
It won’t lead us astray. We’ll find the right way.

Khi bị bóng đêm bao bọc,
Gánh nặng trên đôi vai
Đến gần bên ta đột ngột.
Sẽ khó để mà đứng vững một lần nữa.
Nhưng chỉ cần nhớ đến,
Ánh sáng ta gìn giữ trong tim
Thì ta sẽ không bị lạc lối. Chúng ta rồi sẽ tìm ra con đường đúng thôi.

 

Have you ever wondered why things can get so bad?
When we have clearly lost our way, we hide within the things we know.
But even when uncertainty casts a darkened view
Just reach inside yourself and find the real you.
But if we just find ourselves and believe
Does it even matter what the other one thinks?

Đã bao giờ cậu tự hỏi mọi chuyện có thể tệ đến mức này chưa?
Khi đã lạc lối hoàn toàn, chúng ta giấu đi những gì ta biết.
Nhưng khi sự bất an che mờ khung cảnh xung quanh
Thì cậu chỉ cần chạm đến bên trong và tìm con người thật sự thôi.
Nhưng nếu chúng ta chỉ cần tìm bản thân và tin tưởng.
Thì điều người khác nghĩ còn gì quan trọng đâu chứ?

 

To find the strength to see so clearly,
Determination standing,
My faith remains the same so
I’ll always find the path again.
With each new day we’re facing,
Each time, a new beginning.
Running on, never looking back. I’ll reach out.

Để tìm ra sức mạnh nhìn mọi thứ rõ ràng,
Lòng quyết tâm kiên định ở đấy,
Lòng tin của tôi vẫn mãi như vậy
Để luôn tìm lại con đường ấy nữa.
Mỗi ngày ta luôn phải đối diện

Mỗi khi có một khởi đầu mới,
Chạy đến và không ngoảnh đầu về. Tôi sẽ với tay chạm đến nó.

 

I have set myself on an unknown road.
There’s no turning back. I’ll go with the flow.
Finding the strength to believe…

Tôi đã đặt chân lên con đường vô định rồi.
Không còn đường về nữa. Tôi sẽ nương theo dòng chảy.
Và tìm sức mạnh để vững tin…

 

When we’re surrounded by the darkness,
The weight upon our shoulders,
It closes in abruptly.
It’s hard to stand back up again.
But if we just remember
The light we keep inside us,
It won’t lead us astray. We’ll find the right way.

Khi bị bóng đêm bao bọc,
Gánh nặng trên đôi vai
Đến gần bên ta đột ngột.
Sẽ khó để mà đứng vững một lần nữa.
Nhưng chỉ cần nhớ đến,
Ánh sáng ta gìn giữ trong tim
Thì ta sẽ không bị lạc lối. Chúng ta rồi sẽ tìm ra con đường đúng thôi.

 

To find the strength to see so clearly,
Determination standing,
My faith remains the same so
I’ll always find the path again.
With each new day we’re facing,
Each time, a new beginning.
Running on, never looking back. I’ll reach out.

Để tìm ra sức mạnh nhìn mọi thứ rõ ràng,
Lòng quyết tâm kiên định ở đấy,
Lòng tin của tôi vẫn mãi như vậy
Để luôn tìm lại con đường ấy nữa.
Mỗi ngày ta luôn phải đối diện
Mỗi khi có một khởi đầu mới,
Chạy đến và không ngoảnh đầu về. Tôi sẽ với tay chạm đến nó.

 

Finding in myself something dormant
It slumbers in peace and sighs.
Slowly, it begins to start stirring,
Awakening from inside.

Đi tìm một thứ im ắng trong bản thân.
Nó yên giấc và buông tiếng thở dài.
Thật chậm rãi, mọi thứ bắt đầu khuấy động,
Tỉnh giấc từ bên sâu bên trong.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.