Unexplained || FROZEN STARFALL

Unexplained
Bí ẩn 
Album: Mirrored Worlds
Circle: FROZEN STARFALL
Arrangement: Babbe
Lyrics: Renko
Vocal: Milkychan
Original title: 神々が恋した幻想郷
(The Gensokyo the Gods Loved [Stage 3 Theme])
Source: 東方風神録 ~ Mountain of Faith
(Touhou Fuujinroku ~ Mountain of Faith)
Event: Comiket 93

The song is so good. Espcially the high quality arrangement, it makes my body move and I really enjoy it! Poetic lyrics from Renko as always~

Support Frozen Starfall on Bandcamp!


In this universe,
So many things just can‘t be explained.
That‘s a part of the magic instilled within, you see.

Trong vũ trụ bao la,
Có bao điều không thể được lí giải.
Đó là một phần của phép màu được thấm nhuần bên trong rồi, cậu biết đấy.

 

It starts to burst, filled with colors burning bright.
A sense of warmth and amazement from the sight,
Unbelievably, washing over me.
I keep looking to the sky.

Nó bắt đầu bộc lộ, tràn ngập sắc màu rực rỡ.
Cảm nhận được hơi ấm và sự kinh ngạc từ cảnh tượng đó,
Một cách không tưởng, chúng gột rửa tôi
Và tôi mãi ngước nhìn lên vòm trời.

 

So moving forward ‘gainst the stream of time,
It‘s so easy just to pay no mind.
And without a care, even if unfair,
There‘s no stopping what feels right.

Cứ tiến đến, ngược chiều dòng thời gian,
Điều đó sao dễ dàng để quên đi mất.
Chẳng mấy quan tâm, dẫu có bất công.
Không thể dừng cảm giác dễ chịu này đâu.

 

Such uncertainty cannot be explained away.
I thought
That with time, that the doors just might lead
To something new.
Waiting endlessly,
but more than what it appears to be.
When the world turns itself upside down,
What does it mean?

Những nỗi bất an không giải đáp.
Tôi nghĩ.
Thời gian và những cánh cổng ấy rồi sẽ dẫn đến
Một chân trời mới.
Chờ đợi vô tận,
Nhưng còn hơn như thế nữa.
Khi thế giới tự mình đảo lộn,
Điều đó là sao?

 

When you just believe, it‘s never as easy as it seems
Thinking childish dreams just end in
Nothing but something silly.
Looking past the depths,
I still can‘t begin to form the words
To convey all that I am without fear. Even…

Khi dễ dàng tin tưởng, mọi chuyện chẳng thuận buồm xuôi gió như vẻ ngoài
Nghĩ rằng những ước muốn nông cạn cũng sẽ kết thúc.
Chẳng có gì ngoài sự ngớ ngẩn.
Nhìn về vực thẳm,
Tôi vẫn chưa thể hình thành câu từ,
Để truyền tải mọi thứ về tôi mà không chút sợ hãi, dù cho…

 

When you just believe, it‘s never as easy as it seems
Thinking childish dreams just end in
Nothing but something silly.
Looking past the depths,
I still can‘t begin to form the words
To convey all that I am without fear.
I am here.

Khi dễ dàng tin tưởng, mọi chuyện chẳng thuận buồm xuôi gió như vẻ ngoài
Nghĩ rằng những ước muốn nông cạn cũng sẽ kết thúc.
Chẳng có gì ngoài sự ngớ ngẩn
Nhìn về vực thẳm,
Tôi vẫn chưa thể hình thành câu từ,
Để truyền tải mọi thứ về tôi mà không chút sợ hãi.
Tôi đang ở nơi đây.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.