tricked to satisfaction || ORANGE★JAM

daydreaming
tricked to satisfaction
lừa gạt đến sự thoả mãn
Album: daydreaming
Circle: ORANGE★JAM
Arrangement: wonder (OrangeCoffee)
Lyrics: Renko
Vocal: Renko
Original title: ラストリモート
(Last Remote [Extra Stage Theme])
Source: 東方地霊殿 ~ Subterranean Animism
(Touhou Chireiden ~ Subterranean Animism)
Event: Comiket 90


When we try to perfect, keep status quo,
It’s so easy to forget the point to hide things at all.
We forget that to question ain’t so bad
But don’t let yourself be buried by your doubts.

Khi ta cố gắng trở nên hoàn hảo, hãy giữ nguyên trạng thái đó
Thật dễ dàng quên đi mục đích che giấu tất cả
Chúng ta không nghi vấn, điều đó cũng không tồi tệ
Nhưng đừng để ưu tư nhấn chìm chính mình

I know I have some trouble letting go.
Yet we search for who to blame, who is the cause of our woes.
I forget when I lose myself to time,
You will find there’s more to this then meets the eye.

Tôi biết mình gặp khó khăn để giải phóng nó đi
Dù đến giờ, chúng ta cứ mãi tìm người để đổ lỗi, là căn nguyên của nỗi ưu sầu này
Tôi dần quên đi bản thân mình theo thời gian
Cậu sẽ tìm thấy nhiều hơn ở nơi đó, rồi sẽ gặp con mắt này.

Love’s so unpredictable, I think…
It just takes us along like we’re not bound by any restraint.
And so, can we be just satisfied with what we’re presented with this time?
I won’t be tricked.

Tình yêu thật khó đoán, tôi nghĩ thế
Nó cứ dắt ta theo, hệt như chúng ta chẳng bị sự gì trói buộc
Và rồi, liệu ta có thỏa mãn rằng chúng ta được hiện diện vào lúc này?
Tôi không bị lừa đâu.

When we try to perfect, keep status quo,
It’s so easy to forget the point to hide things at all.
We forget that to question ain’t so bad
But don’t let yourself be buried by your doubts.

Khi ta cố gắng trở nên hoàn hảo, hãy giữ nguyên trạng thái đó
Thật dễ dàng quên đi mục đích che giấu tất cả
Chúng ta không nghi vấn, điều đó cũng không tồi tệ
Nhưng đừng để ưu tư nhấn chìm chính mình

Step by step, can we follow the unknown?
Questions linger in the air as we continue on.
Side by side, don’t compare the things you know
Or you’ll find yourself walled in with no way home.

Từng bước một, liệu chúng ta sẽ đi theo bí ẩn đó?
Câu hỏi cứ quanh quẩn trên không mỗi khi tiến bước
Cùng bên nhau, đừng so sánh những thứ người đã biết
Hoặc là người sẽ thấy mình ở thế đường cùng và chẳng thể quay về

Love’s so unpredictable, I think…
It just takes us along like we’re not bound by any restraint.
And so, can we be just satisfied with what we’re presented with this time?
I won’t be tricked.

Tình yêu thật khó đoán, tôi nghĩ thế
Nó cứ dắt ta theo, hệt như chúng ta chẳng bị sự gì trói buộc
Và rồi, liệu ta có thỏa mãn rằng chúng ta được hiện diện vào lúc này?
Tôi không bị lừa đâu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.