Free to Believe || FELT

FELT-020

Free to Believe
Hãy cứ tin
Album: Parallel Cross
Circle: FELT
Arrangement: NAGI☆
Lyrics: Renko
Vocal: Vivienne
Original title: 法界の火
(Fires of Hokkai [Stage 6 Theme])
Source: 東方星蓮船 ~ Undefined Fantastic Object
(Touhou Seirensen ~ Undefined Fantastic Object)
Event: Comiket 90
Lyrics Source: Shaya Kagi


2 English songs in this album… I personally don’t impress much though. (Cause I’m on Miko side, not Byakuren side :3 )

Do you believe at all?
Feels so alive.
Just look inside you!

Người có tin được tất cả không?
Cảm thấy thật sống động chứ.
Hãy nhìn vào bên trong của người đi.

 

Nowhere to run, it’s now or never!
Putting distance in between us
Wouldn’t end, so never fear, love.

Không có nơi nào để trốn chạy, bây giờ hoặc không bao giờ!
Việc tạo khoảng cách giữa hai chúng ta
Sẽ không chấm dứt đâu, đừng sợ nhé tình yêu.

 

In many ways, it’s just beginning.
Can you believe the biggest difference
Comes from within your true self?

Bằng nhiều cách, mới chỉ là bắt đầu thôi.
Người có tin rằng sự khác biệt lớn nhất
Đến từ bản chất của người không?

 

If we just listen closely to our
Senses might say more about us.
So, if you ask, what does this mean for
Any of us who feel like we’ve been chained down?

Nếu ta chỉ cần lắng nghe thật kĩ
Những giác quan có thể cho ta biết thêm về bản thân.
Nên, nếu người hỏi, điều này có nghĩa gì
Đối với những ai có cảm giác như đã bị xiềng xích quá lâu?

 

We can be free!
We can be free if you want to be.
We can be free to finally see
Who we are without pause and make ourselves out to be…

Chúng ta có thể được tự do!
Chúng ta có thể được tự do nếu như người muốn
Chúng ta có thể được tự do để có thể thấy
và không ngừng giải phóng và cho thế giới biết chúng ta là ai.

 

So just open your mind and believe!

Hãy mở tâm trí ra và tin tưởng đi!

 

Can never see things how they once were.
Already testing all known limits.
Having control. Imagination.

Chúng ta không thể nhìn thấy mọi thứ như trước nữa.
Mọi thứ được thử thách giới hạn của nó.
Kiềm chế. Và hãy tưởng tượng.

 

Too late for us to change the palette.
Painting the sky, the sun, the planet,
Filling the world with color.

Đã quá muộn để có thể thay đổi bảng màu sắc.
Tô màu trời, thái dương và hành tinh này.
Điểm tô cho thế giới bằng những màu sắc khác nhau.

 

Looking more closely, maybe we’ll find
It’s spilled past through the border.

Nhìn kĩ hơn nữa, có khi ta sẽ tìm thấy
Vết lem màu ở chỗ kết giới.

 

I can be free! (Free…)
I can be free if I want to be. (Want to be…)
I can be free to finally see (You’ll see…)
Soon enough I know I can be the one I’m meant to be.

Ta sẽ tự do! (Tự do…)
Ta sẽ tự do nếu ta muốn (Mong muốn…)
Ta sẽ tự do để có thể thấy (Rồi người sẽ thấy…)
Sớm muộn gì ta cũng có thể thành người mà ta luôn mong muốn.

 

And I know I can show you…

Và ta biết ta có thể cho người xem điều gì…

 

You can be free! (Free…)
You can be free if you want to be. (Want to be…)
You can be free to finally see (Believe…)
We don’t need to be scared.
Banish thought of fears you’ve kept toward your unknown qualities.

Người sẽ tự do! (Tự do…)
Người sẽ tự do nếu người muốn (Mong muốn…)
Người sẽ tự do để có thể thấy (Tin tưởng…)
Không cần phải sợ hãi làm gì.
Những suy nghĩ về nỗi sợ đã kìm hãm người khỏi những giá trị bí ẩn sẽ chóng bị xua đuổi

 

When we find we’re alone
We just fall down and lose ourselves inside the dark.
There’s no need to be scared.
Take my hand and we’ll get out.

Khi nhận ra chúng ta đơn độc
Hãy cứ ngã xuống và đánh mất chính mình trong bóng đêm
Không cần phải sợ
Hãy nắm lấy tay ta và thoát khỏi đây

 

You can be free!
You can be free if you want to be.
You can be free to finally see
Soon enough I know you can believe in who you’ll be.

Người sẽ tự do!
Người sẽ tự do nếu người muốn
Người sẽ tự do để có thể thấy
Ta biết rằng sớm muộn gì người cũng sẽ tin vào thân xác người sắp hóa thành

 

And I know I can show you…!

Ta biết ta có thể cho người thấy…!

 

We can be free!
We can be free if we want to be.
We can be free to finally see
Who we are without pause if we could just try it!

Chúng ta có thể được tự do!
Chúng ta có thể được tự do nếu như người muốn
Chúng ta có thể được tự do để có thể thấy
và không ngừng giải phóng bản thân nếu như chúng ta thử nó.

 

Open our minds and just believe!

Hãy mở mang tâm trí ra và tin tưởng!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.